News Topic update Blog.

ประชาสัมพันธ์งาน Go Online ธุรกิจไทย กับ SME ตีแตกกลยุทธ์ online

ประชาสัมพันธ์ ธุรกิจ Go online ถ่ายทอดสด ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์

ประชาสัมพันธ์ ธุรกิจ Go online ถ่ายทอดสด ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์

ประชาสัมพันธ์ ธุรกิจ Go online ถ่ายทอดสด ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ ในวันที่ 29 กรกฏาคม 2554 เวลา 14.00 น.เป็นต้นไป ทั้งนี้มีรางวัลให้สำหรับ กิจกรรมบน Website ติดตามกันได้ http://seminar.roi.in.th/ksme/goonline/

ประชาสัมพันธ์ ธุรกิจ Go online ถ่ายทอดสด ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์

ประชาสัมพันธ์ ธุรกิจ Go online ถ่ายทอดสด ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์

Comments

comments

About Anantachai ittiworapong

Anantachai Ittiworapong / อนันตชัย อิทธิวรพงศ์ เข้าใจ วางแผน ทำกลยุทธ์ Digital Marketing เก็บจากประสบการณ์ อ่านตำราเป็นที่อ้างอิง ชอบเทคโนโลยี อะไรใหม่ ๆ เป็นชีวิตจิตใจ และหาซื้อมาทดลองใช้เอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top