News Topic update Blog.
รู้จักกับใบอนุญาต การจับรางวัลไม่ว่าจะเป็น SMS Marketing หรือ แบบ Ramdom ในการเสี่ยงโชค
ใบอนุญาตให้จัดให้มีกิจกรรมการเล่นแถมพก หรือ รางวัลในการเสี่ยงโชค

รู้จักกับใบอนุญาต การจับรางวัลไม่ว่าจะเป็น SMS Marketing หรือ แบบ Ramdom ในการเสี่ยงโชค

ใบอนุญาตให้จัดให้มีกิจกรรมการเล่นแถมพก หรือ รางวัลในการเสี่ยงโชค

ใบอนุญาตให้จัดให้มีกิจกรรมการเล่นแถมพก หรือ รางวัลในการเสี่ยงโชค

ในแผนก Marketing  การจัดกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นการสุ่มโดยระบบ SMS หรือว่า การจับฉลากชิงรางวัล โดยผู้ซื้อต้องมีการซื้อสินค้าและบริการอย่างใดอย่างหนึ่่งในการหวังรางวัลใหญ่ ผู้จัดกิจกรรมจะต้องมีการขออนุญาต มิเช่นนั้นแล้วจะเข้าข่ายการพนันตามกระบวนกฏหมาย พ.ร.บ. มาตรา 4 ทวิ  และ มาตรา 8 ว่าด้วยการพนัน พ.ศ. 2522 กระทรวงมหาดไทย  มีโทษปรับ 30,000 บาท   จำคุกไม่เกิน 3 เดือน

กฏหมายห้ามของการใช้ ระบบ SMS แบบจับรางวัล

กฏหมายห้ามของการใช้ ระบบ SMS แบบจับรางวัล

 

กฏหมายห้ามเรื่องการจับรางวัล

กฏหมายห้ามเรื่องการจับรางวัล

****กระทรวงมหาดไทย กับกฏข้อบังคับ*** กรณีใช้ SMS Marketing ในการจับรางวัล

ทำไมจึงต้องขออนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมาย ?
ประเด็นความผิดกฎหมาย ของการใช้ SMS เข้าข่ายความผิดใน พ.ร.บ. มาตรา 4 ทวิ และ มาตรา 8 ว่าด้วยการพนัน พ.ศ. 2522 กระทรวงมหาดไทย มีโทษปรับ 30,000 บาท จำคุกไม่เกิน 3 เดือน ” ว่าด้วย การส่ง SMS เพื่อให้รางวัลสิ่งตอบแทนในการทายผล หรือ การทายผลอย่างใดอย่างหนึ่งที่ไม่มีสิ่งตอบแทน ต้องได้รับการ อนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่”

กรณีไม่ได้ใช้ SMS (Short Message Service) เข้าร่วมกิจกรรม แต่ได้จัดกิจกรรมในลักษณะส่งชิงโชค โดยให้ผู้บริโภคได้ทำการซื้อสินค้า,หรือ จ่ายค่าสินค้าและบริการ บางส่วนโดยใช้ชิ้นส่วนสินค้าและบริการ นำมาจับรางวัลเพื่อให้ได้รับสิ่งตอบแทนจากกิจกรรมที่จัดขึ้นในอนาคต ต้องได้รับการอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่”

 กรณีไม่ได้ใช้ SMS (Short Message Service) เข้าร่วมกิจกรรม แต่ได้จัดกิจกรรมในลักษณะส่งชิงโชค โดยให้ผู้บริโภคได้ทำการซื้อสินค้า,หรือ จ่ายค่าสินค้าและบริการ บางส่วนโดยใช้ชิ้นส่วนสินค้าและบริการ นำมาจับรางวัลเพื่อให้ได้รับสิ่งตอบแทนจากกิจกรรมที่จัดขึ้นในอนาคต ต้องได้รับการอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่” (ใบอนุญาต ตามตัวอย่างข้างบน)

***สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค ตีความและให้ความเห็น***** กรณีการใช้ SMS “โดยไม่ต้องขออนุญาต”

” กรณีที่ผู้จัดรายการวิทยุโทรทัศน์หรือวิทยุกระจายเสียง ที่มีการโฆษณาเชิญชวนให้ประชาชนส่งข้อความ SMS ร่วมรายการ เสนอความคิดเห็น ร่วมโหวตหรือลงมติโดยไม่มีของรางวัลให้ผู้ส่งข้อความ SMS ถือว่าไม่เป็นการโฆษณาฝ่าฝืน พ.ร.บ. คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522″

รวมถึงการจัดกิจกรรรมแจกสินค้าและบริการโดยแจกสินค้าตัวอย่างพร้อมกับสินค้าและบริการที่ซื้อให้กับผู้บริโภคทั้งหมดไม่ต้องขออนุญาต โดยไม่มีการสุ่มแจก ซึ่งอยู่ในหลักเกณฑ์การส่งเสริมประชาสัมพันธ์ทางการขาย

กรณีการใช้ SMS Marketing แบบแจกของรางวัลให้ผู้ส่งข้อความ “โดยไม่ต้องขออนุญาต”

” การใช้ SMS แบบแจกของรางวัล โดยไม่ต้องขออนุญาต สามารถทำได้ แต่ต้องเป็นการให้รางวัลหรือของแถมแก่ทุกคนที่ส่งข้อความเข้ามา โดยไม่มีการสุ่มแจก ” ซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าวจะเข้าข่ายโฆษณาส่งเสริมการขาย ซึ่งตามกฎกระทรวงฉบับที่ 5 พ.ศ.2534 ตาม พรบ.คุ้มครองผู้บริโภค แต่ต้องมีรายการระบุไว้ดังนี้

1. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขหรือ กำหนดในการให้ของแถมหรือประโยชน์
2. วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นและสิ้นสุดของการจัดให้มีการแถมหรือสิทธิหรือประโยชน์
3. ประเภท ลักษณะและมูลค่าของแถม สิทธิประโยชน์แต่ละสิ่งหรือมูลค่ารวมในแต่ละประเภทเว้นแต่ของแถมหรือสิทธิประโยชน์ นั่นเป็นสิ่งมีมูลค่าที่ผู้บริโภคอาจทราบได้โดยทั่วไป จะไม่ระบุมูลค่าก็ได้
4. เขตหรือถิ่นที่จัดให้มีการให้ของแถม ให้สิทธิประโยชน์โดยให้เปล่า แต่เป็นการจัดให้มีขึ้นทั่วราชอาณาจักร
5. สถานที่ที่กำหนดให้ผู้บริโภคมารับของแถม หรือ สิทธิประโยชน์โดยได้เปล่า

จากเอกสารหน่วยงานราชการ ด่วนที่สุด กระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0307.2/ว.2384 ลว. 28 ก.ค.2548

กระทรวงมหาดไทยขอออกหลักเกณฑ์ สำหรับผู้ประกอบการ ที่มีการเชิญชวนให้ประชาชนผู้ชมและผู้ฟังรายการส่งข้อความ SMS หรือส่งข้อความทางโทรศัพท์ผ่านระบบหมายเลขต่าง ๆในการทายผล ตอบปัญหา และแสดงความคิดเห็น เพื่อชิงรางวัลซึ่งเป็นการเสี่ยงโชคได้รับของรางวัลเฉพาะผู้ส่งข้อความบางราย หรือได้รับของรางวัลไม่เท่ากันทุกรายนั้น ต้องดำเนินการขออนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตก่อนจึงกระทำได้ตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัตการพนัน พุทธศักราช 2478 แต่หากการจัดดังกล่าวมีเจตนาเพื่อหารายได้จากส่วนแบ่งผลประโยชน์จากการส่งข้อความ SMS ฯลฯ แล้วหรือ เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตพิจารณาแล้วเห็นได้ว่ามีการแบ่งผลประโยชน์จากค่าบริการส่งข้อความ SMS แล้วไม่ว่าอัตราส่วนเท่าไร ก็จะไม่เป็นการแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชคและไม่สามารถอนุญาตได้ตามมาตรา 8 อีกทั้งไม่สามารถออกใบอนุญาตเล่นการพนันตามมาตรา 4 ได้ เนื่องจาก ไม่มีระบไว้ในกฎกระทรวงตามมาตรา 4 ทวิ แห่งพระราชบัญญัตการพนัน พุทธศักราช 2478 ดังนั้น เพื่อให้พนักงานผู้ออกใบอนุญาตได้พิจารณาออกใบอนุญาตให้มีการเล่นดังกล่าวเป็นไปในแนวทางเดียวกัน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติการพนันพุทธศักราช
2478

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงวางระเบียบ ขอบเขต วิธีการรูปแบบ การเล่นดังนี้ ให้รวมถึงการใช้วิธีการส่งข้อความ SMS หรือทางโทรศัพท์ผ่านระบบเลขหมายต่าง ๆ (เช่น 1900-xxx-xxx) หรือวิธีการอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายกันในการทายผลตอบปัญหา และแสดงความคิดเห็นเพื่อชิงรางวัลดังนี้

หลักเกณฑ์การให้สำนักทนายความ ขอใบอนุญาตมีดังนี้

1. ต้องแจ้งให้ผู้ดำเนินเรื่องการขออนุญาต ทราบก่อนล่วงหน้า 20 วันทำการก่อนจัดกิจกรรม รายละเอียดในการเล่นทั้งหมด ตั้งแต่วิธีการเล่นเกณฑ์การ ตัดสิน ประเภทของรางวัล คณะกรรมการ กำหนดวันจับฉลาก การประกาศผลผู้โชคดี

2. เจ้าของสินค้าผลิตภัณฑ์ ต้องจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ ให้พร้อมได้แก่ สำเนาหนังสือการจดทะเบียนบริษัท, สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้รับมอบอำนาจ, หนังสือมอบอำนาจ,หนังสืออนุมัติโครงการเล่นกิจกรรมดังกล่าว

3. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินขอใบอนุญาต ทางเจ้าของผลิตภัณฑ์ สินค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด โดยผู้ดำเนินเรื่องการขออนุญาตจะทำการ เบิกจ่ายเงินภายใน 7 วันทำการ ก่อนได้รับใบอนุญาต

4. Media Advertising ในการลงโฆษณา เป็นเอกสารแนบในการขอใบอนุญาตค่าธรรมเนียมใบอนุญาต กทม พร้อมจับรางวัล

การขอใบอนุญาต ส่วนใหญ่ (หาข้อมูลยังน้อยอยู่ต้องจ้าง Agency ที่พอมีเส้นสาย ) จากตัวอย่างใบอนุญาตข้างบน ทาง office ก็ใช้ Agency มีการทอดต่อกันหลายแห่ง เลยไม่ทราบว่าใครเป็นคนขอให้ มีแต่ผู้รับมอบอำนาจ ไว้มีข้อมูลจะมาแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

Webmaster
Anantachai Ittiworapong
Digital Online Team
Thai Rent A Car

Comments

comments

ในแผนก Marketing  การจัดกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นการสุ่มโดยระบบ SMS หรือว่า การจับฉลากชิงรางวัล โดยผู้ซื้อต้องมีการซื้อสินค้าและบริการอย่างใดอย่างหนึ่่งในการหวังรางวัลใหญ่ ผู้จัดกิจกรรมจะต้องมีการขออนุญาต มิเช่นนั้นแล้วจะเข้าข่ายการพนันตามกระบวนกฏหมาย พ.ร.บ. มาตรา 4 ทวิ  และ มาตรา 8 ว่าด้วยการพนัน พ.ศ. 2522 กระทรวงมหาดไทย  มีโทษปรับ 30,000 บาท   จำคุกไม่เกิน 3 เดือน   ****กระทรวงมหาดไทย กับกฏข้อบังคับ*** กรณีใช้ SMS Marketing ในการจับรางวัล ทำไมจึงต้องขออนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมาย ? ประเด็นความผิดกฎหมาย ของการใช้ SMS เข้าข่ายความผิดใน พ.ร.บ. มาตรา 4 ทวิ และ มาตรา 8 ว่าด้วยการพนัน พ.ศ. 2522 กระทรวงมหาดไทย มีโทษปรับ 30,000 บาท จำคุกไม่เกิน …

Review Overview

User Rating: Be the first one !
0

About Anantachai ittiworapong

Anantachai Ittiworapong / อนันตชัย อิทธิวรพงศ์ เข้าใจ วางแผน ทำกลยุทธ์ Digital Marketing เก็บจากประสบการณ์ อ่านตำราเป็นที่อ้างอิง ชอบเทคโนโลยี อะไรใหม่ ๆ เป็นชีวิตจิตใจ และหาซื้อมาทดลองใช้เอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top