News Topic update Blog.
DAATเผยทิศทางภาพรวมธุรกิจโฆษณาดิจิทัลปี 2556-2557
Daat-Infographic

DAATเผยทิศทางภาพรวมธุรกิจโฆษณาดิจิทัลปี 2556-2557

Source : Marketing oops

– ข้อมูลสถิติอินเทอร์เน็ตและพฤิตกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของผู้บริโภคออนไลน์ (Thailand Digital Industry & Online Users Behaviors)

– ข้อมูลสถิติการใช้ ไลน์ และโซเชียลเน็ตเวิร์คของไทย (Thailand Social Media Landscape and LINE)

– ช้อมูลสถิติโทรศัพท์มือถือและกิจกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือของคนไทย (Thailand Mobile Numbers and Mobile Activities)

– ข้อมูลทิศทางภาพรวมธุรกิจโฆษณาดิจิทัล (Digital Ad Spend)

[infographic+Whitepaper] DAATเผยทิศทางภาพรวมธุรกิจโฆษณาดิจิทัลปี 2556-2557

[infographic+Whitepaper] DAATเผยทิศทางภาพรวมธุรกิจโฆษณาดิจิทัลปี 2556-2557

 Download [infographic+Whitepaper]

Comments

comments

Source : Marketing oops – ข้อมูลสถิติอินเทอร์เน็ตและพฤิตกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของผู้บริโภคออนไลน์ (Thailand Digital Industry & Online Users Behaviors) – ข้อมูลสถิติการใช้ ไลน์ และโซเชียลเน็ตเวิร์คของไทย (Thailand Social Media Landscape and LINE) – ช้อมูลสถิติโทรศัพท์มือถือและกิจกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือของคนไทย (Thailand Mobile Numbers and Mobile Activities) – ข้อมูลทิศทางภาพรวมธุรกิจโฆษณาดิจิทัล (Digital Ad Spend)    Download [infographic+Whitepaper] Comments comments

Review Overview

User Rating: Be the first one !
0

About Anantachai ittiworapong

Anantachai Ittiworapong / อนันตชัย อิทธิวรพงศ์ เข้าใจ วางแผน ทำกลยุทธ์ Digital Marketing เก็บจากประสบการณ์ อ่านตำราเป็นที่อ้างอิง ชอบเทคโนโลยี อะไรใหม่ ๆ เป็นชีวิตจิตใจ และหาซื้อมาทดลองใช้เอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top