Digital Media โตทันกับสื่อ TV

ข้อมูล จาก Economist

จากแผนภาพข้างบนเป็นการเปรียบเทียบสื่อทางด้าน Digital Media นั้น จะเติบโตทันแทนที่สื่อต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น วิทยุ / หนังสือพิมพ์ และ จะโตทันสื่อทีวีในอนาคต เหตุผลด้านปัจจัยคือ คนเข้าถึงสื่อข้อมูลมากขึ้นการลงทุนต่าง ๆ หลายบริษัท ฯ น่าจะต้องเริ่มปรับตัวจากสื่อเดิม สู่ สื่อนี้มากขึ้น แต่น่าจะทำโดยมืออาชีพทางด้านนี้โดยตรง

Comments

comments

Anantachai ittiworapong

Anantachai Ittiworapong / อนันตชัย อิทธิวรพงศ์ เข้าใจ วางแผน ทำกลยุทธ์ Digital Marketing เก็บเกี่ยวจากประสบการณ์ 6 ปีเต็มยินดีรับใช้ในการเข้าไปช่วยทำ Content Marketing / Social network รายละเอียดเพิ่มเติม ที่ Website : idea2mobile.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *