News Topic update Blog.

สินเชื่อหมุนเวียน ของพี่ชาย

สินเชื่อบัตรเครดิตกรุงศรี

สินเชื่อบัตรเครดิตกรุงศรี

 

สินเชื่อหมุนเวียน ดอกเบี้ยลดต้นลดดอก พร้อมวงเงินสำรองพร้อมใช้ เบิกได้ตลอดเวลา

อัตราดอกเบี้ย

-ลดต้นลดดอก ไม่ต้องใช้บุคคลค้ำ หรือ หลักทรัพย์ค้ำประกัน

การผ่อนชำระ

– ขั้นต่ำ 1 ปี สูงสุดไม่เกิน 5 ปี
– เลือกผ่อนชำระ แบบเท่ากันทุกเดือน
หรือ ชำระมากกว่าแผนที่กำหนดไว้ได้ ปิดวงเงินกู้ทั้งหมด หลังผ่อนชำระได้ 1 ปี ไม่มีค่าธรรมเนียม
ฟรี ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินและ อากรแสตมป์ รู้ผลอนุมัติเร็ว ประมาณ 3 วันทำการ
คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ
– อายุ 20-59 ปี
– รายได้ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ของ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (25,000 Up)
– อายุการทำงาน / อายุของกิจการ ต้องมีอายุ 1 ปีขึ้นไป
– มีหมายเลขโทรศํพท์พื้นฐานที่ติดต่อได้ทั้งที่บ้านและที่ทำงาน
– รับเงินเดือนผ่านเข้าบัญชีธนาคาร อย่างน้อย 1 เดือน

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

– ใช้เอกสารไม่มาก ไม่ยุ่งยาก ทั้งผู้มีรายได้ประจำ และ เจ้าของกิจการ
– ระยะเวลารู้ผลอนุมัต 3 วันทำการ หลังจากรับเอกสารครบถ้วน และ ไม่มีการขอเอกสารเพิ่มเติม
– ผู้ติดประวัติเรื่องเครดิตบูโร แล้วทำการชำระหนี้ปิดเครดิตบูโร เรียบร้อยเกินกว่า 3 ปี ขึ้นไป สามารถยื่นเรื่องขอพิจารณาวงเงิน สินเชื่อหมุนเวียนได้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณ วีระชัย อิทธิวรพงศ์ พี่วี

Mobile phone : 0958983101
email : verachai_1@hotmail.com

Comments

comments

Comments are closed.

Scroll To Top