กลุ่มชิน คอร์ปอเรชั่น จึงเปลี่ยนเครื่องหมายการ ค้า จาก “SHIN” เป็น ‘INTOUCH’ (อินทัช)

กลุ่มชิน คอร์ปอเรชั่น จึงเปลี่ยนเครื่องหมายการ ค้า จาก “SHIN” เป็น 'INTOUCH' (อินทัช)
กลุ่มชิน คอร์ปอเรชั่น จึงเปลี่ยนเครื่องหมายการ ค้า จาก “SHIN” เป็น 'INTOUCH' (อินทัช)

กลุ่มชิน คอร์ปอเรชั่น จึงเปลี่ยนเครื่องหมายการ ค้า จาก “SHIN” เป็น ‘INTOUCH’ (อินทัช)  โดยเปลี่ยนสัญลักษณ์จากลูกโลกเดิมที่ ใช้มากว่า 20 ปี สู่ สัญลักษณ์ใหม่ที่มาจากรอยยิ้ม  สามารถสะท้อนความเป็นมิตรได้ดี ยิ่งขึ้น  ใกล้ชิดและสัมผัสได้ง่ายขึ้น  INTOUCH สัญลักษณ์ที่มาจากรอยยิ้ม  ใช้โทนสีสว่างสดใส  ดูอบอุ่นและ เต็มไปด้วยความหวัง  สะท้อนถึงการมองโลกในแง่ดี ความคิดสร้างสรรค์ และการ แสดงออกที่เปี่ยมพลัง แนวคิดหลักเรื่องรอยยิ้มยังช่วยบอกเล่าเรื่องราวของการติดต่อ สื่อสาร การสนทนา ความร่วมมือ การเป็นหุ้นส่วนการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน  ฯลฯ อันเป็นเป้าหมายสำคัญที่ INTOUCH มุ่งสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้น INTOUCH พร้อมส่งมอบความรู้สึกที่พิเศษ ประสบการณ์ที่พิเศษและความ สำเร็จครั้งสำคัญของชีวิต โดยบริษัทฯมุ่งหวังจะเป็นกลุ่มผู้บริหารจัดการสินทรัพย์ชั้น นำในธุรกิจสื่อและโทรคมนาคม ตลอดจนต่อยอดนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจ ต่อเนื่องที่หลากหลายมากขึ้น  INTOUCH ถือเป็นการปรับกระบวนทัศน์ ไม่ใช่การ เปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรหรือทีมบริหาร  ภารกิจของ INTOUCH  คือ การเชื่อมโยงความต้องการของคนไทยกับ
เทคโนโลยีที่สร้างสรรค์คุณภาพชีวิต เชื่อมโยงทุกคนให้เข้าถึงสิ่งสำคัญที่มีบทบาท ในชีวิต  ร้อยสายสัมพันธ์ระหว่างผู้คนด้วยช่วงเวลาแห่งความสุข นำชีวิตไปสู่โอกาสที่ มากขึ้น สู่อนาคตที่เต็มไปด้วยความหวัง มีความมั่นคงและเติมความมุ่งมั่นให้แก่คนใน สังคมที่จะสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้แก่กันเพื่อยกระดับสังคม INTOUCH  อ่านออกเสียงเป็นภาษาไทยว่า ‘อินทัช’ ซึ่งมีความหมาย ว่า  ‘เกิดในความยิ่งใหญ่’ หมายถึง บริษัทฯจะยิ่งใหญ่ในคุณความดี ยิ่งใหญ่ในความ
สำเร็จ เป็นหลักปฏิบัติที่ชัดเจนสำหรับพนักงานในองค์กรทุกคนในการสร้างสรรค์ ความเป็นเลิศเพื่อครองใจลูกค้า เป็นคำมั่นที่สร้างความเชื่อถือแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว เป็นคำสัญญาที่จะปฏิบัติกับลูกค้าเหมือนคนพิเศษ  และเป็นพลังอนาคตที่จะเชื่อมโยงคนในสังคมไทยไว้ด้วยกัน  โดยจะเป็นองค์กรไทยสำหรับคนไทยที่ทุกคนมอบความไว้วางใจให้ปัจจุบัน INTOUCH ประกอบธุรกิจด้านโทรคมนาคมและสื่อในประเทศไทย เป็นหลัก  คือ  ธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมไร้สาย   ธุรกิจดาวเทียมและธุรกิจต่างประเทศ  และธุรกิจสื่อและโฆษณา   โดยบริษัทในเครือประกอบด้วย บริษัท แอด วานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส (AIS)  ผู้นำในธุรกิจด้านการสื่อสารโทรคมนาคมแบบไร้สาย,  บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) หรือ ไทยคม (THCOM)  ดำเนินธุรกิจโครงการดาวเทียมสื่อสารและให้บริการวงจรดาวเทียมเพื่อการสื่อสารทั้งในประเทศและต่างประเทศ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *