The Next Marketing Era เข้าสู่ยุคการปรับตัวทั้งองค์กร,การตลาด,ลูกค้าในยุคของการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ต่อยอดทางการตลาดในการ Update Trends สู่การปรับตัวทางด้าน Marketing ซึ่งจะเข้า ใน Mode EP ที่ 2 ต่อจาก EP แรกทีเขียนไปก่อนหน้านั้น ถอดรหัส Trends Marketing 2023 The Transitioning To The Next ERA ใครเข้ามา … Continue reading The Next Marketing Era เข้าสู่ยุคการปรับตัวทั้งองค์กร,การตลาด,ลูกค้าในยุคของการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว