News Topic update Blog.

เมื่อ Layar ไม่จำเป็นต้องพึ่ง Latitude แต่ใช้ ภาพแทน

Layar vision

Layar vision

บทความเดิม Layar กับโลกเสมือนจริง ของ Augmented Reality นั้นการใช้ Layar หลังจากลง Program เรียบร้อยการ Search หาข้อมูลจาก Layar จะต้องอาศัย ฐานข้อมูลกับ Latitude ของ GPS ในเครื่องมือถือ เท่านั้น แต่ในส่วนของ layar vision นั้น จะเป็นการ Insert Image เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลแทน โดย Layar vision จะทำการจับ recognize real หรือโครงสร้าของภาพ แล้ว Detect หาฐานข้อมูลที่ตรงก้ับภาพได้  รวมถึงสามารถ ทำ Commerce ต่อไปได้ในอนาคต คงต้องดูนวัตกรรมตัวนี้ต่อไป  อาจจะเป็นอีก Product หนึ่งในการพัฒนาในอนาคต

Comments

comments

About Anantachai ittiworapong

Anantachai Ittiworapong / อนันตชัย อิทธิวรพงศ์ เข้าใจ วางแผน ทำกลยุทธ์ Digital Marketing เก็บจากประสบการณ์ อ่านตำราเป็นที่อ้างอิง ชอบเทคโนโลยี อะไรใหม่ ๆ เป็นชีวิตจิตใจ และหาซื้อมาทดลองใช้เอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top