Zocial Eye Manual

คู่มือในการใช้งาน Social Listening (Zocial Eye) จะเริ่มตั้งแต่เข้าใจพื้นฐานของ Social Listening & Social Monitoring การเก็บรวบรวมข้อมูลจากช่องทางต่าง ๆ และแนวทางในการวิเคราะห์ข้อมูลจากพื้นฐานไปจนถึงระดับ Advance ในการ Learning & Doing พร้อมตัวอย่าง Cast Study เพื่อประยุกต์ในการใช้งานได้ง่ายขึ้น