QRcode Logo

QRcode Logo

อีกรูปแบบหนึ่งของการทำธุรกิจโดยการใช้ 2D Barcode หรือ เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า QR Code

โทรศัพท์ที่รองรับการใช้ QR Code

โทรศัพท์ที่รองรับการใช้ QR Code และ การใช้ i-nigma.mobi

มือถือที่รองรับ i-nigma

มือถือที่รองรับ i-nigma

มือถือที่รองรับ i-nigma

มือถือที่รองรับ i-nigma

มือถือที่รองรับ i-nigma

มือถือที่รองรับ i-nigma

มือถือที่รองรับ i-nigma

มือถือที่รองรับ i-nigma

มือถือที่รองรับ i-nigma

มือถือที่รองรับ i-nigma

มือถือที่รองรับ i-nigma

มือถือที่รองรับ i-nigma

มือถือที่รองรับ i-nigma

มือถือที่รองรับ i-nigma

มือถือที่รองรับ i-nigma

มือถือที่รองรับ i-nigma

และมือถือมากกว่า 470 รุ่น ดูรายละเอียดเิพิ่มเติมที่  http://www.i-nigma.com

Comments

comments