google adwords

โอกาสได้เข้าไปเรียน Class google adwords จาก เจ้าหน้าที่ google โดยตรง

จากการใช้ Google adwords ในองค์กร และได้มีการ emails สอบถามรวมถึงได้คุยกับทางเจ้าหน้าที่ของ google ที่สิงค์โปร์ ก็ได้รับ Emails ในการเข้าไปอบรม กับ ทาง Google โดยตรงที่โรงแรม So Sofitle เป็นการเข้าฟังการเปลี่ยนแปลงของ Google…