google_adword_enhanced_campaigns1

จากการใช้ Google adwords ในองค์กร และได้มีการ emails สอบถามรวมถึงได้คุยกับทางเจ้าหน้าที่ของ google ที่สิงค์โปร์ ก็ได้รับ Emails ในการเข้าไปอบรม กับ ทาง Google โดยตรงที่โรงแรม So Sofitle เป็นการเข้าฟังการเปลี่ยนแปลงของ Google Adwords ที่มีการใช้งานมามากกว่า 15 ปี โดยเป็นการสร้าง

Read More