Category: google adwords

google_adword_enhanced_campaigns1
google adwords, Social Network

โอกาสได้เข้าไปเรียน Class google adwords จาก เจ้าหน้าที่ google โดยตรง

จากการใช้ Google adwords ในองค์กร และได้มีการ emails สอบถามรวมถึงได้คุยกับทางเจ้าหน้าที่ของ google ที่สิงค์โปร์ ก็ได้รับ Emails ในการเข้าไปอบรม กับ ทาง Google โดยตรงที่โรงแรม So Sofitle เป็นการเข้าฟังการเปลี่ยนแปลงของ Google Adwords ที่มีการใช้งานมามากกว่า 15 ปี โดยเป็นการสร้าง Alogritium ใหม่