Gimmic Micsoroft office 2010

สิ่งที่น่าสนใจสำหรับ พฤติกรรมของการใช้ Microsoft office ในเมืองไทยนั้นประกอบไปด้วยบุคลากรหลายกลุ่ม Case นี้เป็น Case ที่น่าสนใจในการให้คนมา Share Knowledge เกี่ยวกับการใช้ MS office  ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วจะใช้กันแค่ผิวเิผิน

โจทย์งานนี้มาทำให้คิดต่อว่าน่าจะเปิดเวทีให้คนมีการ Download http://www.windows7thailand.com/office2010/index.aspx

แล้วมาประกวดกันเพื่อให้ได้ของรางวัลรวมถึง ดู Video แห่งการเรียนรู้ไปได้ด้วย ทั้งนี้ขาดไม่ได้คือการ promote ผ่าน Social Network ไม่ว่าจะเป็น Face book และ Twitter รวมถึง Youtube Site ด้วย


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *