News Topic update Blog.

Shopping Cart สำหรับ Ebay ในการต่อยอดของ Website ประมูล

ebay _Shopping Cart

ebay _Shopping Cart

จากการซื้อสินค้าใน Website Ebay.com  สินค้าที่ซื้อส่วนใหญ่จะเป็นอุปกรณ์ กล้องถ่ายภาพ ซื้อเลยทันที Buy It Now หรือ ว่าประมูล Auction แข่งกับคนที่ต้องการรายอื่น ๆ  ในระยะเวลากว่า 2 ปี นั้น Website ของ Ebay เท่าที่ทำการซื้อและจำยเงินผ่านระบบ Paypal มานั้นตอบโจทย์ทุกอย่างในเรื่องของ Security และ การคุ้มครองเมื่อไม่ได้รับสินค้า ซึ่งก็เคยมีประสบการณ์ แจ้งไปยัง Paypal ให้ระงับการจ่ายเงิน แต่สินค้าที่จะซื้อนั้น ส่วนใหญ่นั้น จะเป็น one time one order คือ ซื้อสินค้า 1 ชิ้นและก็ทำการจ่ายตังค์ผ่าน Paypal ทันที

ebay4_add to cart

ebay4_add to cart

การเพิ่มขึ้นมาของ Add To cart  อารยณ์ ของ E-Commerce ที่ต้องการซื้อสินค้าหลาย ๆ ชิ้นและ ชำระเงินเพียงครั้งเดียวในการปรับปรุงระบบของ Ebay นี้น่าจะช่วยเพิ่มความง่ายของคนที่ต้องการซื้อสินค้ามากกว่า 1 ชิ้น ได้ทันที ซึ่งก็จะช่วยให้ร้านค้าเพิ่มยอดขายมากขึ้น Ebay ได้ commission มากขึ้น และ คนซื้อก็จ่ายตังค์ครั้งเดียวก็จบในทันที

คงต้องดูระบบการจัดการต่อไป ถ้าจ่ายเงินในครั้งเดียว แต่มีหลายร้านค้าที่เลือกสินค้าไว้ การบริหารเวลามีปัญหาไม่ส่งสินค้านั้น ทาง Ebay และ Paypal จะมี Form ในการช่วยเหลือคนซื้อได้อย่างไร ถือว่าเป็นการพัฒนาต่อยอดในระบบประมูลที่ดีที่เดียว

Webmaster
Anantachai Ittiworapong

Comments

comments

About Anantachai ittiworapong

Anantachai Ittiworapong / อนันตชัย อิทธิวรพงศ์ เข้าใจ วางแผน ทำกลยุทธ์ Digital Marketing เก็บจากประสบการณ์ อ่านตำราเป็นที่อ้างอิง ชอบเทคโนโลยี อะไรใหม่ ๆ เป็นชีวิตจิตใจ และหาซื้อมาทดลองใช้เอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top