Shopping Cart สำหรับ Ebay ในการต่อยอดของ Website ประมูล

ebay _Shopping Cart
ebay _Shopping Cart

จากการซื้อสินค้าใน Website Ebay.com  สินค้าที่ซื้อส่วนใหญ่จะเป็นอุปกรณ์ กล้องถ่ายภาพ ซื้อเลยทันที Buy It Now หรือ ว่าประมูล Auction แข่งกับคนที่ต้องการรายอื่น ๆ  ในระยะเวลากว่า 2 ปี นั้น Website ของ Ebay เท่าที่ทำการซื้อและจำยเงินผ่านระบบ Paypal มานั้นตอบโจทย์ทุกอย่างในเรื่องของ Security และ การคุ้มครองเมื่อไม่ได้รับสินค้า ซึ่งก็เคยมีประสบการณ์ แจ้งไปยัง Paypal ให้ระงับการจ่ายเงิน แต่สินค้าที่จะซื้อนั้น ส่วนใหญ่นั้น จะเป็น one time one order คือ ซื้อสินค้า 1 ชิ้นและก็ทำการจ่ายตังค์ผ่าน Paypal ทันที

ebay4_add to cart
ebay4_add to cart

การเพิ่มขึ้นมาของ Add To cart  อารยณ์ ของ E-Commerce ที่ต้องการซื้อสินค้าหลาย ๆ ชิ้นและ ชำระเงินเพียงครั้งเดียวในการปรับปรุงระบบของ Ebay นี้น่าจะช่วยเพิ่มความง่ายของคนที่ต้องการซื้อสินค้ามากกว่า 1 ชิ้น ได้ทันที ซึ่งก็จะช่วยให้ร้านค้าเพิ่มยอดขายมากขึ้น Ebay ได้ commission มากขึ้น และ คนซื้อก็จ่ายตังค์ครั้งเดียวก็จบในทันที

คงต้องดูระบบการจัดการต่อไป ถ้าจ่ายเงินในครั้งเดียว แต่มีหลายร้านค้าที่เลือกสินค้าไว้ การบริหารเวลามีปัญหาไม่ส่งสินค้านั้น ทาง Ebay และ Paypal จะมี Form ในการช่วยเหลือคนซื้อได้อย่างไร ถือว่าเป็นการพัฒนาต่อยอดในระบบประมูลที่ดีที่เดียว

Webmaster
Anantachai Ittiworapong

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *