NDA (Non-disclosure agreement) สัญญาปกปิดความลับ สำคัญฉไหน?

NDA (Non-disclosure agreement) สัญญาปกปิดความลับ สำคัญฉไหน?

Non-disclosure agreement หรือสัญญาปกปิดความลับสำคัญฉไหน ? เป็นโจทย์สำหรับ Software House หรือ Agency Media ที่ต้องรับงานกับทางลูกค้า และ ต้องมีการเซ็นต์ปกปิดความลับทางด้านข้อมูล หรือ เรียกย่อ ๆ ว่า NDA (Non-disclosure agreement)

เนื้อหาใน NDA เป็นการตกลงระหว่าง ลูกค้า ฝ่ายหนึ่ง และ ผู้รับข้อมูล /ผู้พัฒนาอีกฝ่ายหนึ่ง ในส่วนข้อตกลงก็จะเป็นการตั้งเงื่อนไขประมาณนี้
ข้อมูลความลับ คืออะไร

ข้อมูลหรือเอกสารใดๆ ที่ได้เปิดเผยให้แก่ผู้รับข้อมูลตามสัญญานี้ โดยลูกค้าหรือโดยบุคคลอื่นในนามของลูกค้า และให้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ (1) ข้อมูลใดๆ ที่ได้มาด้วยวิธีการตรวจสอบหรือการวิเคราะห์ (2) ข้อมูลตามที่ได้อธิบายไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ซึ่งได้มีการเปิดเผยก่อนหน้าและ/หรือภายหลังการลงนามในสัญญาฉบับนี้ (3) ข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ การทำงาน การดำเนินการ กระบวนการ แผนงาน เจตนารมณ์ ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ความชำนาญ สิทธิในการออกแบบ ความลับทางการค้า โปรแกรมซอฟท์แวร์ โอกาสในทางการตลาดหรือทางธุรกิจ ลูกค้าและเหตุการณ์ทางธุรกิจของเจ้าของ แต่ไม่รวมถึงส่วนใดๆ ของข้อมูลที่ถูกเปิดเผยด้วยเหตุดังต่อไปนี้

(2.1) เป็นหรือกลายเป็นความรู้สามัญทั่วไป อันปราศจากการผิดสัญญาฉบับโดยผู้รับข้อมูล
(2.2) ผู้รับข้อมูลสามารถแสดงให้เห็นได้ว่า
(2.2.1) ผู้รับข้อมูลได้ครอบครอง หรือ รับรู้ข้อมูลด้วยการใช้หรือบันทึกลงในแฟ้มข้อมูลหรือในคอมพิวเตอร์ หรือ สื่อบันทึกอื่นใดก่อนที่จะได้รับข้อมูลนั้นมาจากลูกค้า และมิใช่เป็นการที่ผู้รับข้อมูลได้รับข้อมูลนั้นมาก่อนการได้รับจากลูกค้าภายใต้สัญญารักษาความลับ หรือ
(2.2.2)  ผู้รับข้อมูลได้พัฒนาข้อมูลนี้ขึ้นเอง ไม่ว่าในช่วงระยะเวลาใดๆ อย่างอิสระปราศจากข้อมูลที่ถูกเปิดเผยโดยลูกค้า
(2.3) ผู้รับข้อมูลได้มีไว้ หรือ ได้รับข้อมูลมาจากแหล่งข้อมูลอื่นนอกเหนือจากลูกค้าโดยปราศจากการผิดข้อสัญญาเรื่องการรักษาความลับ หรือเรื่องการห้ามใช้โดยผู้รับข้อมูลหรือโดยแหล่งข้อมูลดังกล่าวนั้น หรือ
(2.4) ข้อมูลซึ่งถูกเปิดเผยโดยผู้รับข้อมูล โดยได้รับอนุญาตจากลูกค้าเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนล่วงหน้า

หน้าที่ของผู้รับข้อมูล

3.1        ผู้รับข้อมูลจะต้องเก็บรักษาข้อมูลความลับไว้เป็นความลับตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญานี้ โดยผู้รับข้อมูลไม่มีสิทธิเปิดเผยข้อมูลความลับแก่บุคคลอื่นใด เว้นแต่ ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากลูกค้า และ ผู้รับข้อมูลจะต้องใช้ข้อมูลความลับเฉพาะเพื่อการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของสัญญาฉบับนี้เพื่อประโยชน์ของลูกค้าเท่านั้น

3.2        ผู้รับข้อมูลอาจเปิดเผยข้อมูลความลับให้แก่บุคคลอื่นได้เฉพาะกรณีดังต่อไปนี้

3.2.1 เปิดเผยแก่ผู้บริหาร กรรมการบริษัท ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ พนักงาน ตัวแทนช่วงหรือที่ปรึกษาทางวิชาชีพของผู้รับข้อมูล เฉพาะผู้ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามข้อตกลงนี้เท่านั้น หรือ

3.2.2 เปิดเผยเพื่อปฏิบัติตามบัญญัติแห่งกฎหมาย คำสั่งศาล หรือ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ในกรณีดังกล่าวผู้รับข้อมูลมีหน้าที่เปิดเผยต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบทันทีที่ผู้รับข้อมูลได้รับหมายศาล หรือคำสั่งดังกล่าว

3.2.3 เปิดเผยข้อมูลที่เป็นที่ล่วงรู้แก่สาธารณชนทั่วไปอยู่แล้ว ซึ่งมิได้เป็นผลมาจากการฝ่าฝืนข้อตกลงในการรักษาความลับกับลูกค้า

3.3        ผู้รับข้อมูลจะต้องไม่จัดทำสำเนาหรือบันทึกข้อมูลความลับ เว้นแต่ มีความจำเป็นเพื่อการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของสัญญาฉบับนี้เพื่อประโยชน์ของลูกค้าเท่านั้น

3.4        ผู้รับข้อมูลจะต้องดูแลรักษาและป้องกันข้อมูลความลับ โดยใช้ความระมัดระวังดังเช่นมาตรฐานของผู้ประกอบวิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้องพึงต้องปฏิบัติ และ จัดให้มีมาตรการที่จำเป็นและเหมาะสมในการรักษาความลับของข้อมูลความลับ รวมทั้งรับประกันว่าจะให้ความคุ้มกันอย่างพอเพียง เพื่อไม่ให้มีการนำข้อมูลความลับนั้นไปเปิดเผยโดยมิได้รับอนุญาต หรือนำไปทำสำเนาหรือนำไปใช้

3.5        ผู้รับข้อมูลจะต้องแจ้งให้ผู้บริหาร กรรมการ ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ พนักงาน ตัวแทนช่วงหรือที่ปรึกษาทางวิชาชีพของผู้รับข้อมูลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามข้อตกลงนี้ให้ทราบว่าข้อมูลนี้เป็นความลับและดูแลให้บุคคลดังกล่าวปฏิบัติตามข้อตกลงนี้อย่างเคร่งครัด รวมทั้งต้องใช้หรือเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อตกลงนี้

3.6        ผู้รับข้อมูลจะต้องบอกกล่าวให้ลูกค้าทราบทันที หากทราบว่าข้อมูลความลับถูกเปิดเผยหรือ      ตกอยู่ในความครอบครองของบุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือไม่มีสิทธิ

นี่คือตัวอย่างสัญญารักษาความลับ (NDA) ในการลงนามร่วมกัน เพื่อเป็นความเข้าใจและเชื่อใจในการทำธุรกิจร่วมกันอย่างน้อยที่สุดแล้ว สัญญาตัวนี้แหละ ควรจะพิจารณาในการเลือก Agency Media หรือ Software House ในการเลือกใช้บริการ

บทสรุปจาก Media Agency / Software House

Webmaster
Anantachai

099-260-8859

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *