truemove
truemove
ต่อยอดทางการตลาดเครือข่าย 3 G ที่มีเครือข่ายมากกว่า 17,000 จุดทั่วประเทศไทย รวมถึงเพิ่มช่องทางการรับรู้ข่าวสารทางด้านสินค้าและบริการของ True Move ทั้งนี้ขอจำแนก Service ของ True ที่ให้บริการมีดังนี้

facebook true3G
facebook true3G
ติดตามรายละเอียดได้ที่ http://www.facebook.com/#!/TrueMove3G

twitter_3g
twitter_3g
http://twitter.com/mytruemove
นอกจากนี้เรายังรับผิดชอบในส่วนของ Product True Move หลากหลายตัว โดยจะ Update เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *