One thought on “ต้องใช้เงินเท่าไหร่ จะลง Sport วิทยุ และ รายการสรยุทธ์

  1. มีคน Emails มาถาม ถ้าให้สรยุทธ์พูดเข้ารายการ ตัวเลข xxx,xxx บาทครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *