microsoft better togeter roadshow
microsoft better togeter roadshow

กิจกรรม microsoft better togeter roadshow การเปิดตัว Microsoft Window 7 & Microsoft office 2010 Road Show เป็นการให้ความรู้ทางด้าน Feature ใหม่  ๆ ของ Software กับทางบริษัท ฯ ให้เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น ทั้งนี้จัดขึ้น ณ บริษัท ตลาดดอทคอม จำกัด มีพนักงานผู้เข้าร่วมสนใจจำนวนมาก

[nggallery id=2]

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *